Overslaan en naar de inhoud gaan

Website

De gebruiker gaat akkoord met het feit dat het gebruik van deze website voor haar eigen rekening en risico is. Noch Nails & Beauty à la carte, noch haar werknemers of derden welke medewerking verlenen dan wel content aanleveren garanderen dat het gebruik van de website ononderbroken zal zijn dan wel foutloos. Evenmin geven zij een garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of aankoop via de website.

Nails & Beauty à la carte behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij verlies van gegevens ontstaan. Nails & Beauty à la carte verstrekt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet.

Nails & Beauty à la carte heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren, met inbegrip van het staken van haar activiteiten, maar niet beperkt tot, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de website. Verder heeft Nails & Beauty à la carte het recht het verspreiden van gedeeltes van informatie te staken alsmede categorie informatie. Ook mag Nails & Beauty à la carte wijzigingen doorvoeren in of verwijderen van doorgifte methodes van informatie en de snelheden ervan.

Nails & Beauty à la carte behoudt zich alle auteurs- en andere rechten aan de service evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto's, video's en databases voor (hieronder "beschermd eigendom" genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging,
publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nails & Beauty à la carte is daarom uitdrukkelijk verboden.
De gebruiker is geheel aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een schending van auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten of enige andere schade die voortvloeit uit een dergelijke onderwerping. Door het indienen van materiaal aan een openbaar gedeelte van de website, garandeert de gebruiker dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan Nails & Beauty à la carte voor het gebruik van dergelijk materiaal, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen en distribueren van het materiaal (in zijn geheel of gedeeltelijk) en / of op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, in hedendaagse media of nog te ontwikkelen technologie.

Nails & Beauty à la carte kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u onder https://nailsandbeautyalacarte.be/algemene-voorwaarden. Door gebruik te maken van de website, gaat u ( "u" of de "gebruiker") akkoord met de voorwaarden die Nails & Beauty à la carte heeft samengesteld. Als gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de beschreven algemene voorwaarden (de "Gebruikersvoorwaarden" of "Overeenkomst"), verzoekt Nails & Beauty à la carte de gebruiker om zich/haar te onthouden van het gebruik maken van de website.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contract Aanbieder gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

De gebruiker dient vanaf deze website geen enkel materiaal plaatsen of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou neerkomen op een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wet overtreedt.

Nails & Beauty à la carte heeft het recht maar niet de plicht, om de inhoud van de website te allen tijde te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en alle operationele regels te bepalen, alsmede om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- of regelgeving of geautoriseerd verzoek van de regering.

Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Door het gebruik van deze website, stemt de gebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de website, het Belgisch recht van toepassing is. Tevens zullen partijen alvorens zij een beroep op de op grond van deze voorwaarden bevoegde rechter te Hasselt doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, dan wel door middel van mediation te beslechten.

Nieuwsbrief

Abboneer nu op onze nieuwsbrief en ontvang als eerste onze nieuwste promoties en acties!
Het mailadres om in te schrijven
Uw mailadres wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden en is veilig bij ons. Wij geven uw adres niet door aan derden.
CAPTCHA
Bestaande beheren

Contact

Nails & Beauty à la carte

Linda Van Ballegooyen
Bosstraat 19
3530 Helchteren

info(at)nailsandbeautyalacarte.be

+32 496 719 981

Ondernemingsnummer: BE0773.290.730

Openingsuren

(volgens afspraak)
Maandag 9u tot 15u - 17u tot 20u
Dinsdag 9u tot 15u
Woensdag 9u tot 14u
Donderdag 10u tot 18u
Vrijdag 9u tot 18u
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

 


© 2013 - 2024. Nails & Beauty à la carte
Alle logo's en merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Bel voor afspraak